سایت آلپاری :

  • پشتیبانی فارسی

  • حداقل واریزی یک دلار

  • حداقل برداشت یک دلار

  • مورد اعتماد

ثبت نام در آلپاری


آموزش ثبت نام در سایت آلپاری

.

.

.

.

بروکر ifcir:

.

  • پشتیبانی فارسی

  • حداقل واریزی یک دلار

  • حداقل برداشت یک دلار

  • مورد اعتماد

ثبت نام در بروکر

.